om oss

Vårt uppdrag

Boende-Jouren är en ideell förening som på uppdrag av myndigheter, via telefon och e-post, kostnadsfritt förmedlar placeringsalternativ i skyddade boende över hela Sverige. Genom att söka i Sveriges största register med över 200 skyddade boenden, som drivs ideellt, av kommuner eller bolag, kan Boende-Jouren underlätta och effektivisera myndigheternas sökande efter lediga platser. Boende-Jouren sprider även kunskap inom området till myndigheter och skyddade boende, samt belyser den problematik vi stöter på i vårt dagliga arbete.

vårt ställningstagande

Våld, hot och andra övergrepp är ett allvarligt samhällsproblem och ska aldrig accepteras! Boende-Jouren arbetar för att ingen individ i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp ska behöva nekas plats i ett skyddat boende. Hot, våld och andra övergrepp drabbar samhället hårt på flera olika plan, och de utsatta påverkas inte bara just i stunden, utan även på lång sikt. Därav är valet av skyddat boende, som kan erbjuda den hjälp individerna behöver, av största vikt. Boende-Jouren är av uppfattningen att dessa utsatta sällan, av olika anledningar, kommer till tals offentligt. Det vill vi ändra på,  för vi vet att deras historier måste få höras och synas – de existerar och vi tänker inte glömma.

vår värdegrund

Boende-Jouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med att förmedla platser i skyddade boenden – ideell samverkan för våldets offer. Boende-Jouren arbetar för ett samhälle fritt från våld och anser att kvinnor och män ska vara jämställda och ha lika rättigheter.

varför vi behövs

För att ingen individ i behov av skydd ska behöva nekas plats i skyddat boende på grund av att ledig plats ej hittas. För att effektivisera och förbättra processen för de inblandade, bland annat för att inte riskera att den som vågat ”ta steget” börjar tveka. För att ge de utsatta bästa möjliga hjälp genom att hitta ett boende som håller god kvalitet och möter deras individuella behov. För att inspirera och motivera genom att lyfta upp de boenden/jourer som gör ett ledande kvalitetsarbete och får goda referenser av myndigheter. För att öka kvaliteten på skyddade boenden runt om i landet genom att vägleda och utbilda dem, samt genom att ta in uppgifter från myndigheter om vad ett skyddat boende med god kvalitet ska erbjuda. För att synliggöra vikten av aktiv och anpassad hjälp till de utsatta samt belysa barnperspektivet.

vår vision

Att varje individ i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp ska få möjlighet att placeras på ett skyddat boende med god kvalitet som matchar hens behov. Att kunna erbjuda en sökning i ett register över samtliga boenden med god kvalitet runt om i Sverige. Öka samverkan mellan skyddade boenden.  Underlätta för myndigheter i deras arbete. Öka kunskap och kvalitet i skyddade boenden runt om i Sverige.

vår historia

Vi uppmärksammade att individer i behov av skydd ofta blev nekade hjälp, med hänvisning till platsbrist på skyddade boenden runt om i landet. Vår uppfattning är, vilken många gånger bekräftats av bland annat handläggare på socialtjänsten, att problemet egentligen grundar sig i bristande kommunikation och tidsbrist för de som ansvarar för att söka efter lediga platser i skyddade boenden. Utifrån denna problematik väcktes tanken hos aktörer om att starta Boende-Jouren, som skulle kunna underlätta för myndigheterna i sitt arbete med att hjälpa skyddssökande individer till ett lämpligt boende med god kvalitet. Initiativet började i mindre skala, och har nu utvecklats till den förening det är idag. Idag har Boende-Jouren över 200 skyddade boende i registret och hjälper ungefär 40 individer ut i skyddat boende varje månad. Vår styrelse består av representanter från både ideell jour och privata boenden. Informationen i Boende-Jourens register hanteras med varsamhet och delas inte offentligt. Uppgifterna i registret förvaras i en säker databas. Boende-Jouren tar inte del av personuppgifter avseende individerna med skyddsbehov och har ingen kännedom om eller var uppdragsgivande myndighet placerar dem. Boende-Jouren förmedlar endast förslag på lämpliga skyddade boenden med plats, utan återkoppling från uppdragsgivande myndighet.

Organisationsnummer Boende-Jouren: 802526-7918

barnen

Barnen är en särskilt utsatt grupp som ofta lider i det tysta. Vi vet att barnen tyvärr ofta glöms bort i våldsärenden, även om det på olika håll arbetas med att belysa deras perspektiv. Ett barn kanske inte får den hjälp hen behöver om föräldern/föräldrarna inte får stöd i att bryta negativa vanor och beteenden. Därav är det otroligt viktigt att de utsatta hamnar på ett skyddat boende som är lämpligt just för hela familjen. Boende-Jouren vill uppmärksamma barnen och synliggöra deras behov som en viktigt del i vårt arbete med att ingen individ i behov av skydd ska nekas plats i lämpligt boende med god kvalitet.