Vårt uppdrag

Boende-Jouren är en ideell förening som på uppdrag av myndigheter, via telefon och e-post, kostnadsfritt förmedlar placeringsalternativ i skyddade boende över hela Sverige. Genom att söka i Sveriges största register med över 200 skyddade boenden, som drivs ideellt, av kommuner eller bolag, kan Boende-Jouren underlätta och effektivisera myndigheternas sökande efter lediga platser. Boende-Jouren sprider även kunskap inom området till myndigheter och skyddade boende, samt belyser den problematik vi stöter på i vårt dagliga arbete.

På så vis arbetar Boende-Jouren för att varje individ i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp får möjlighet att att placeras på ett lämpligt skyddat boende med god kvalitet.

Hur väljer Boende-Jouren sina förslag?

Att hitta ett skyddat boende med god kvalitet som matchar den skyddssökande individens behov är A och O för Boende-Jouren. Vi är medvetna om vikten av att en skyddssökande placeras på ett boende med rätt kompetens redan från start, särskilt med hänsyn till att de inledande åtgärderna och stödet som erbjuds kan vara avgörande för huruvida individen har möjlighet att hantera de utmaningar hen möter i en sådan utsatt situation.

  När Boende-Jouren tar emot ett samtal avseende placeringsförfrågan händer följande:

  1. Mottagaren på Boende-Jouren ställer ett antal standardiserade frågor till uppdragsgivaren för att få en samlad bild över vilka behov den skyddssökande har/vilka kriterier boendet ska uppfylla. Här ingår bland annat frågor om vilket geografiskt område som är aktuellt, viken typ av boende, särskilda behov hos den skyddssökande m.m

  2. Genom en sökning i Boende-Jourens register väljer mottagaren, utifrån de angivna behoven/kriterierna, ut de boenden som matchar placeringsförfrågan bäst. Därefter ringer Boende-Jouren upp till dessa boenden för att stämma av om de har möjlighet att ta emot aktuell skyddssökande. Boende-Jouren rekommenderar i första hand boenden med god kvalitet. Denna bedömning grundar sig i referenstagning från myndigheter. 

  3. Boende-Jouren återkommer till uppdragsgivaren, målet är inom 30-60 minuter, via telefon eller e-post, och lämnar förslag på två till fyra lämpliga boende som har lediga platser i det område som efterfrågas.

  Därefter är det upp till uppdragsgivaren att besluta om eller vilka boenden som hen kontaktar, samt huruvida en placering hos någon av de föreslagna boendena blir aktuell. Ingen återkoppling från uppdragsgivande myndighet till Boende-Jouren sker.

  Boende-Jourens historia​

  Vi uppmärksammade att individer i behov av skydd ofta blev nekade hjälp, med hänvisning till platsbrist på skyddade boenden runt om i landet.

  Vår uppfattning är, vilken många gånger bekräftats av bland annat handläggare på socialtjänsten, att problemet egentligen grundar sig i bristande kommunikation och tidsbrist för de som ansvarar för att söka efter lediga platser i skyddade boenden.

  Utifrån denna problematik väcktes tanken hos aktörer om att starta Boende-Jouren, som skulle kunna underlätta för myndigheterna i sitt arbete med att hjälpa skyddssökande individer till ett lämpligt boende med god kvalitet.

  Initiativet började i mindre skala, och har nu utvecklats till den förening det är idag.

  Idag har Boende-Jouren över 200 skyddade boende i registret och hjälper ungefär 40 individer ut i skyddat boende varje månad.

  Vår styrelse består av representanter från både ideell jour och privata boenden.

  Organisationsnummer Boende-Jouren: 802526-7918

  Sekretess

  Informationen i Boende-Jourens register hanteras med varsamhet och delas inte offentligt.

  Uppgifterna i registret förvaras i en säker databas. Boende-Jouren tar inte del av personuppgifter avseende individerna med skyddsbehov och har ingen kännedom om eller var uppdragsgivande myndighet placerar dem.

   Boende-Jouren förmedlar endast förslag på lämpliga skyddade boenden med plats, utan återkoppling från uppdragsgivande myndighet.

  De som arbetar som volontärer i Boende-Jouren genomgår en internutbildning där kunskap ges om bland annat bestämmelsen i socialtjänstlagen avseende tystnadsplikt samt sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

  Volontärer

  För att kunna arbeta som volontär på Boende-Jouren ska en ha

  • en relevant utbildning (pågående/slutförd), som socionom, beteendevetare eller annan likvärdig, och/eller erfarenhet av arbete på kvinnojour eller annan liknande verksamhet
  • kunskap om sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen
  • genomgått Boende-Jourens interna utbildning
  • möjlighet att alltid svara i telefon när en är ansvarig
  • lämnat in utdrag ur belastnings – och misstankeregistret
  • godkänt att alla samtal på Boende-Jourens telefon spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte
  • godkänt att följa Boende-Jourens policy och att sträva efter att uppnå våra mål
  • Intresseanmälan sker endast per e-post till: info@boende-jouren.se

   Vill ni att ert boende ska finnas med i
   Boende-Jourens register?

   Skicka er intresseanmälan till info@boende-jouren.se

   Det är kostnadsfritt att vara med