för placerande myndighet

Vi har Sveriges största register

Boende-Jouren är en ideell förening som på uppdrag av myndigheter, via telefon och e-post, kostnadsfritt förmedlar placeringsalternativ i skyddade boende över hela Sverige. Under 2019, fram tills oktober, har Boende-Jouren förmedlat platser till 400 individer. Vi vill att varje individ som söker skydd mot hot, våld eller andra övergrepp ska få möjlighet att placeras på ett skyddat boende med god kvalitet som matchar hens behov. Med utgångspunkt i detta vill vi underlätta och effektivisera myndigheters sökande efter lediga platser.

Boende-jourens målsättning är att lämna två till fyra placeringsförslag inom 30-60 minuter i det området som efterfrågas.

I vårt register finns

  • Över 200 skyddade boenden – ideella, kommuner och bolag
  • Relevant information finns samlad om de olika boendena
  • Sekretess – informationen hanteras varsamt och delas inte offentligt

När du kontaktar Boende-Jouren med en placeringsförfrågan händer följande:

Mottagaren på Boende-Jouren ställer ett antal standardiserade frågor till uppdragsgivaren för att få en samlad bild över vilka behov den skyddssökande har/vilka kriterier boendet ska uppfylla. Här ingår bland annat frågor om vilket geografiskt område som är aktuellt, viken typ av boende, särskilda behov hos den skyddssökande m.m. 

Genom en sökning i Boende-Jourens register väljer mottagaren, utifrån de angivna behoven/kriterierna, ut de boenden som matchar placeringsförfrågan bäst. Därefter ringer Boende-Jouren upp till dessa boenden för att stämma av om de har möjlighet att ta emot aktuell skyddssökande. Boende-Jouren rekommenderar i första hand boenden med god kvalitet. Denna bedömning grundar sig i referenstagning från myndigheter. 

Boende-Jouren återkommer till er (uppdragsgivaren), målet är inom 30-60 minuter, via telefon eller e-post, och lämnar förslag på två till fyra lämpliga boende som har lediga platser i det området som efterfrågats. 

Kunskap och kvalitet

Boende-Jouren arbetar för att öka kunskapen och kvaliteten i de skyddade boenden som finns runt om i Sverige. Boende-Jouren avser att vara delaktiga i att vägleda de skyddade boendena i sitt arbete med att efterfölja de råd och riktlinjer som finns tillgängliga.

Boende-Jouren vill även sprida kunskap genom att synliggöra den problematik vi stöter på i vårt dagliga arbete. Syftet är att förbättra förutsättningarna för de personer som behöver stöd, hjälpa de olika aktörer som driver boenden och som arbetar på berörda myndigheter.